I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Umów się na wizytę

Dorośli: +48 505 420 129
Neuropsychologia: +48 604 905 964
Dzieci i Młodzież: +48 604 759 395

+48 505 420 129, +48 604 905 964, +48 604 759 395

Oferta

NEUROPSYCHOLOGIA

Oferujemy wszechstronną diagnozę oraz terapię neuropsychologiczną. Diagnoza obejmuje funkcje pamięci, spostrzegania, uwagi, mowy oraz funkcje wykonawcze, które są oceniane za pomocą testów, prób i specjalnych zadań do badania osób z podejrzeniem bądź już rozpoznanym uszkodzeniem/dysfunkcją mózgowia (np. udar mózgu, uraz czaszkowo-mózgowy, padaczka, guz mózgu, choroby neurodegradacyjne – alzheimer, parkinson, huntington, SM). Indywidualne metody terapii, specjalnie dobrane do specyfiki problemu, poprawiają funkcjonowanie pacjentów w środowisku rodzinnym, a często i zawodowym.
Zapraszamy osoby zaniepokojone problemami z pamięcią, obserwowanymi u siebie lub u bliskiej osoby, w celu przeprowadzenia wszechstronnej diagnostyki neuropsychologicznej, aby wykluczyć lub zdiagnozować chorobę otępienną we wczesnym stadium. Osoby cierpiące z powodu deficytów lub zaburzeń pamięci (częste zapominanie, gubienie przedmiotów, trudności w skupieniu uwagi i przypominaniu nazw przedmiotów) mogą otrzymać precyzyjną diagnozę neuropsychologiczną. W każdym przypadku wczesna diagnoza i wdrożenie terapii pozwalają spowolnić postęp choroby i maksymalnie wykorzystać realne możliwości chorego na danym etapie. Nasza oferta terapii deficytów pamięci ma zastosowanie również u osób bez uchwytnych uszkodzeń mózgu, których zaburzenia uwagi i pamięci mają źródło w funkcjonowaniu emocjonalno-motywacyjnym.
Wykonujemy opinie neuropsychologiczne dla potrzeb sądu, m.in. w sprawach powypadkowych.

PROCEDURA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO

Po dwóch spotkaniach (każde trwa ok. 1 godz.) jest sporządzana pisemna opinia, przekazywana wraz z omówieniem wyników i dalszymi wskazaniami podczas trzeciej wizyty.

KONSULTACJE, DIAGNOSTYKA I TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

W zakresie pracy z dzieckiem zespół doświadczonych terapeutów prowadzi:

• psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży
• diagnozę psychologiczną
• konsultacje/ poradnictwo psychologiczne dla rodziców dzieci i młodzieży
• warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
• terapię integracji sensorycznej (po wcześniejszej kompleksowej diagnozie)

 

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Pomoc psychoterapeutyczna opiera się na wspieraniu dziecka w lepszym rozumieniu własnych potrzeb, emocji i sytuacji trudnych, będących stałym elementem procesu rozwojowego. Psychoterapia najczęściej odbywa się we współpracy z rodzicami.
Również dla najmłodszych (0-12 lat) oferujemy pomoc diagnostyczną i terapeutyczną.

Psychoterapia dzieci i młodzieży pomaga, gdy:
• występują trudności związane z relacjami społecznymi (wśród rówieśników, w szkole i rodzinie)
• rodzice się rozwodzą
• występują problemy wieku dojrzewania
• obserwujemy u dziecka nasilony lęk (np. napady paniki, fobię społeczną – szkolną)
• dzieci zmagają się z zaburzeniami odżywiania (nadmiernym objadaniem się, bulimią i anoreksją)
• występują problemy związane z zachowaniami agresywnymi i buntowniczymi
(np. odmowa uczenia się i chodzenia do szkoły, wybuchy złości)
• nasilają się trudności w nauce

 

DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA DZIECI

Celem diagnozy psychologicznej jest określenie aktualnego poziomu rozwoju dziecka.
W diagnostyce stosujemy zarówno obserwację podczas swobodnej zabawy i rozwiązywania zadań, jak również różnorodne testy psychologiczne. W przypadku wykrycia ewentualnych problemów rozwojowych proponujemy zintegrowaną terapię

 

TERAPIA RODZINNA

Terapia rodzinna najczęściej dotyczy całej rodziny. Zwykle biorą w niej udział wszyscy członkowie rodziny, wspólnie mieszkający i pozostający ze sobą we wzajemnych relacjach. Jak można zaobserwować, problemy jednego z domowników wpływają na pozostałych, na cały system rodzinny. Z kolei system rodzinny może utrudniać funkcjonowanie poszczególnych członków i sprzyjać powstawaniu zaburzeń lub je utrwalać. Dlatego przy rozwiązywaniu trudności ważny jest udział domowników, jak również innych osób bliskich. Jest to szczególnie istotne, gdy problemy dotyczą małego dziecka lub nastolatka.

Kilka powodów, dla których warto skorzystać z konsultacji u terapeuty rodzinnego:
• Kłopoty jednej osoby powodują napięcie, kłótnie lub przygnębienie u pozostałych; relacje są trudne i trudno jest rozmawiać o występujących problemach.
• Między rodzicami i dziećmi pojawiają się konflikty, których nie można rozwiązać w gronie rodzinnym.
• Członkom rodziny trudno jest zrozumieć indywidualne potrzeby i preferencje – pojawia się poczucie niezrozumienia, braku zainteresowania lub wrogości.
• Konflikty między rodzicami zmieniają zachowania dzieci, na przykład dzieci zaczynają gorzej się uczyć, izolować się, są przygnębione.
• Rodzina przeżywa kryzys (np. związany z rozwodem, ze śmiercią lub ciężką/przewlekłą chorobą kogoś bliskiego, utratą pracy itp.) i nie radzi sobie ze skutkami zachodzących zmian.
• Rodzice mają poczucie, że kontakt z własnym dzieckiem pogarsza się, a nie chcą do tego dopuścić.
• Rodzice niepokoją się o dziecko, które zaczyna się zachowywać inaczej, np. zaczyna się moczyć, ma problemy z jedzeniem – objada się lub odmawia jedzenia.
Problemów, z którymi mierzą się na co dzień członkowie rodziny, jest znacznie więcej. Jeśli czujemy, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie znaleźć rozwiązania, warto skorzystać
z pomocy psychologa – terapeuty rodzinnego. Taka konsultacja (jednokrotna lub kilka spotkań) ułatwi znalezienie przyczyn i sposobów poradzenia sobie z trudnościami.

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH

Jeśli chcesz skutecznie zmierzyć się z nękającym cię problemem, najlepszą drogą jest podjęcie psychoterapii. Leki, które stosuje psychiatra, wprawdzie poprawiają samopoczucie, ale nic nie zmieniają w nas samych, w naszym sposobie radzenia sobie z trudnościami życiowymi, nie ujawniają źródeł problemów. Problem często jest ukryty głęboko, nierzadko korzeniami sięga dzieciństwa. W Centrum Psychoterapii Stare Bielany stosujemy podejście integracyjne, które opiera się na wiedzy i doświadczeniu głównych szkół psychoterapii szeroko znanych i uznanych na świecie, takich jak terapia psychodynamiczna, humanistyczno-egzystencjalna, w tym Gestalt, terapia poznawczo-behawioralna, a także elementy terapii systemowej i analizy transakcyjnej.
Podejście integracyjne jest szczególnie korzystne dla pacjentów, ponieważ uwzględnia zróżnicowane przyczyny nękających ich objawów oraz pozwala dobrać różnorodne strategie
i techniki terapeutyczne adekwatnie do ich potrzeb. W podejściu tym przywiązuje się także dużą wagę do relacji, jaka powstaje między pacjentem a terapeutą. Dla wielu osób jest ona szczególnym doświadczeniem bezpiecznego kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W każdym przypadku celem psychoterapii jest odkrycie źródeł i mechanizmów występujących objawów, zrozumienie i przepracowanie ich w procesie terapii, aby w efekcie pacjent mógł lepiej funkcjonować w życiu, czerpiąc z niego radość i satysfakcję. Psychoterapia nie dostarcza rad i gotowych rozwiązań, lecz oznacza intensywną, głęboką pracę nad sobą. Psychoterapia nie zmienia otoczenia pacjenta, nie ma wpływu na jego świat zewnętrzny, lecz pomaga mu zrozumieć i uporządkować świat wewnętrzny.
Czas trwania terapii jest różny, ustalany indywidualnie (najczęściej od kilkunastu spotkań do roku, przy częstotliwości 1 raz w tygodniu). Zawsze jednak dbamy o to, aby terapia nie trwała dłużej niż to potrzebne i monitorujemy postępy wraz z pacjentem.

Istnienie problemu psychologicznego może się wyrażać poprzez różne objawy, jak:
• przeżywanie lęku, niepokoju
• obniżony nastrój, aż po depresję
• zaniżone poczucie własnej wartości
• poczucie winy, gniewu, wstydu
• stany silnych napięć emocjonalnych, nerwowość
• poczucie beznadziejności, braku sensu życia
• smutek i przygnębienie związane z przykrymi doświadczeniami życiowymi (utratą bliskiej osoby, problemami w życiu osobistym i zawodowym)
• zaburzenia snu, choroby psychosomatyczne (choroba wrzodowa, migreny, nadciśnienie, przewlekłe bóle)
• i wiele innych, powodujących złe samopoczucie fizyczne i psychiczne

Źródłem problemów mogą być:
• niesatysfakcjonujące relacje w związkach i w rodzinie
• doświadczanie przemocy fizycznej i psychicznej
• wykorzystanie seksualne
• mobbing
• trudności z radzeniem sobie z wyzwaniami w życiu osobistym i zawodowym
• choroby somatyczne
• ślady traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa (DDA, DDD)

 

TERAPIA DDA/DDD

DDA i DDD to specyficzna grupa osób mających problemy związane z dorastaniem w rodzinie alkoholowej lub dysfunkcyjnej (przemoc domowa bez nadużywania alkoholu, nadmierna surowość, chłód, odrzucenie lub zaniedbanie emocjonalne dziecka, rodzic chory psychicznie itp.). Wspólnym doświadczeniem takich osób są różnorodne traumy i nadużycia, których doznawały w dzieciństwie, np. alkoholizm jednego lub obojga rodziców powodował atmosferę zagrożenia i nieprzewidywalności reakcji dorosłych, brak jednoznacznego systemu wartości. Doświadczenia dzieciństwa powodują u tych osób utrwalone reakcje emocjonalne i schematy zachowań, które utrudniają im satysfakcjonujące funkcjonowanie w dorosłym życiu (np. w relacjach partnerskich) i są źródłem cierpienia. Część osób dość dobrze sobie radzi, ale nie potrafią w pełni odseparować się od domu rodzinnego, a traumy są ciągle żywe. Inni radykalnie odcinają się od przeszłości i nie rozumieją, dlaczego mają różnorodne problemy
w dorosłym życiu.

KONSULTACJE I PORADY

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy psychologicznej dla osób zdrowych, które przechodzą kryzys egzystencjalny lub doświadczają różnego typu trudności związanych z wyzwaniami dnia codziennego.
Podczas kilku spotkań konsultacyjnych (zazwyczaj są to 3–4 spotkania) pomożemy zdiagnozować osobiste problemy i znaleźć optymalne sposoby ich rozwiązania. Odkrycie własnych zasobów radzenia sobie z trudnościami i ich wykorzystywanie jest ważnym elementem rozwoju osobistego.

MEDIACJE RODZINNE

Mediacja rodzinna to jeden ze skuteczniejszych sposobów rozwiązywania konfliktów między poszczególnymi członkami rodziny. Zakres problemów, które mogą podlegać mediacji, jest bardzo szeroki i, co istotne, prowadzi do wygranej wszystkich uczestników procesu, czyli do zaspokojenia ich potrzeb. Ma to szczególne znaczenie dla dzieci uczestniczących w sytuacji rozwodu lub nasilonego konfliktu między rodzicami. Wspólny, dobrowolny udział i praca nad osiągnięciem porozumienia prowadzi do wytworzenia odpowiedzialności za uzyskane porozumienie i w konsekwencji do realizowania jego założeń.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Podstawowym celem interwencji kryzysowej jest pomoc pacjentowi w radzeniu sobie z problemem, który właśnie przeżywa. Może być to reakcją na silny stres (np. uczestniczenie lub bycie świadkiem wypadku) lub wydarzenie życiowe spotykające wiele osób, ale wyjątkowo trudne dla danej osoby, np. urodzenie dziecka, utrata pracy, rozwód, poważna choroba, śmierć. Celem interwencji kryzysowej jest zapewnienie pacjentowi pomocy w szybkim rozwiązaniu problemu. Służą temu różne techniki wsparcia, sugestii, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, wprowadzenia zmian w środowisku, a także, jeśli to konieczne, hospitalizacja.

 

TERAPIA PAR

Większość par na początku związku nie przewiduje rozstania. A jednak życie przynosi rozczarowania, a ludzie oddalają się od siebie i nie umiejąc się porozumieć, często się ranią. Wpływ na to może mieć nieumiejętność komunikacji, wzorce wyniesione z domów rodzinnych i szereg innych czynników, do których zrozumienia potrzebna jest pomoc osoby trzeciej. Stworzenie udanego związku, szczęśliwej rodziny to duża sztuka i nie wystarczy do tego myślenie życzeniowe. W przypadku problemów warto jak najwcześniej szukać pomocy, nie czekając, aż jedynym rozwiązaniem będzie rozwód. Terapia pozwala inaczej spojrzeć na partnera i siebie oraz daje narzędzia do ułożenia bardziej satysfakcjonującej relacji.